Wil je je kind inschrijven op school? Contacteer hiervoor de school op 089/56 53 44 om rekening te kunnen houden met de coronamaatregelen.


Dit zijn de periodes waarop nieuwe leerlingen kunnen ingeschreven worden volgens voorrangsregels:
20 april 2020 tm 4 mei 2020: voorrang inschrijving voor broers/zusjes van kinderen op school en kinderen personeel
11 mei 2020 tm 29 mei 2020: beperkte inschrijving van kinderen, volgens indicator en niet- indicator leerling

vanaf  8 juni 2020: iedereen kan inschrijven, er zijn voldoende plaatsen.

____________________________________________________________________________________________________________________

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. De inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan behoudens :

 • het niet langer akkoord gaan met het pedagogisch project of het schoolreglement
 • wanneer de ouder(s) beslis(t)(sen) om het kind van school te veranderen
 • tuchtmaatregelen (uitsluiting van de school)
 • Bij elke wijziging van het schoolreglement wordt jullie terug om een schriftelijk akkoord gevraagd. Indien jullie niet akkoord zijn met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Wij gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien wij op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen wij het kind niet inschrijven. Wij kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord zijn.

2. AANMELDING EN INSCHRIJVING

De inschrijvingen gebeuren door het secretariaat (liefst na afspraak).
De ouders brengen een identiteitsbewijs van het kind mee (kids-ID, SIS-kaart, ISI-pluskaart, of ander geldig document).

Het kind kan reeds voor de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden ingeschreven worden, maar wordt pas op de instapdatum volgend na het bereiken van de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden ingeschreven in het stamboekregister van de school en kan dan pas aanwezig zijn. Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar dus niet op school aanwezig zijn.

De INSTAPDATA voor deze kleuters van 2 jaar en 6 maanden tot 3 jaar voor het SCHOOLJAAR 2020-2021 zijn:

 • dinsdag 1 september 2020: uiterste geboortedatum 1 maart 2018
 • maandag 9 november 2020 (na herfstvakantie) : voor kleuters geboren ten laatste tussen 2/03/18- tm 09/05/2018
 • maandag 4 januari 2021 (na kerstvakantie): voor kleuters geboren ten laatste tussen 10/05/18 – tm 4/07/2018
 • maandag 1 februari 2021: voor kleuters geboren ten laatste tussen 5/07/18 – tm 1/08/18
 • maandag 22 februari 2021 (na krokusvakantie): voor kleuters ten laatste geboren tussen 2/08/17 – tm 22/08/2018
 • maandag 19 april 2021 (na paasvakantie): voor kleuters ten laatste geboren tussen 23/08/18 – tm 19/10/2018
 • maandag 17 mei 2021 (na hemelvaartsdag): voor kleuters ten laatste geboren tussen 20/10/18- tm 17/11/2018
 • (woensdag 1 september 2021: geboren 18/11/2018 tot en met 31 december 2018 / schooljaar 2021-2022)

Kinderen ouder dan 3 jaar: de ingeschreven kleuter mag direct starten, bovenvermelde instapdata gelden niet voor hen. Er zijn voldoende vrije plaatsen voor het schooljaar 2020-2021.
Leerlingen die aangemeld worden voor het lager onderwijs starten ook direct op de datum van inschrijving. Er zijn ook voldoende vrije plaatsen voor het schooljaar 2020-2021.

Voor het SCHOOLJAAR 2020-2021 gelden de volgende inschrijvingsafspraken in alle basisscholen in Dilsen-Stokkem:

1. Voor kinderen die reeds ingeschreven zijn, verandert er niets.

2. Voor kinderen die voor het eerst naar school gaan – geboortejaar 2018 of die willen inschrijven in een nieuwe school geldt een voorrangsperiode, deze is als volgt opgesplitst:

Vanaf 20 april tot en met 4 mei 2020: enkel inschrijvingen voor broers en zussen van de reeds ingeschreven leerlingen EN kinderen van het personeel van de school.
Vanaf 11 mei tot en met 29 mei 2020: inschrijving wordt beperkt. De inschrijvingen worden namelijk opgedeeld volgens indicator en niet-indicator leerlingen. Er wordt bij deze opdeling rekening gehouden met volgende elementen:

 • het kind krijgt wel of niet een studietoelage
 • mama heeft wel of niet een diploma secundair onderwijs
 • Als een van deze 2 elementen betrekking heeft op het kind, dan noemt men dit kind een indicator leerling.

Vanaf 8 juni 2020: iedereen kan inschrijven zolang er plaats is in de school naar uw keuze.

Tijdens de paasvakantie (van 6 april tm. 19 april 2020) worden er geen kleuters en / of leerlingen ingeschreven

3. WEIGERING

Het decreet basisonderwijs verplicht elke basisschool de maximumcapaciteit van de school te bepalen. Dit decreet inschrijvingsrecht geldt voor de inschrijvingen vanaf schooljaar 2015-2016.

Onze school heeft de maximumcapaciteit (aantal zitjes) bepaald op 210 leerlingen in het lager en 120 kleuters. Eens die maximumcapaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

Ouders kunnen hun kind voor het schooljaar 2019-2020 normaliter zonder probleem inschrijven. Wij dienen u hiervan op regelmatige tijdstippen op de hoogte te houden.

De situatie van het aantal zitjes voor het schooljaar 2020-2021 op 8/06/20:  voldoende vrije plaatsen

lager onderwijs: geen probleem om in te schrijven
kleuteronderwijs: geen probleem om in te schrijven

4. TOELATINGSVOORWAARDEN EERSTE LEERJAAR

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

5. SCHOOLVERANDERING

Wat is een schoolverandering? Elke inschrijving van een leerling , die op een eerder tijdstip al in een andere school was ingeschreven – ongeacht of deze leerling al effectief schoolloopt in de andere school – is een schoolverandering.

Uw meldt zich aan op onze school voor de inschrijving van uw kind.
De inschrijving op onze school is rechtsgeldig op het moment dat u zich als ouder akkoord heeft verklaard met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school, dat ter ondertekening aan u wordt voorgelegd (zie 1. ALGEMEEN ). Wij verwachten uw kind dan op onze school volgens de afgesproken datum dat het naar school zal komen.

De schoolverandering wordt automatisch uitgewisseld tussen de scholen (d.w.z. de oude school wordt elektronisch op de hoogte gebracht van de nieuwe inschrijving in onze school, en zal uw kind uitschrijven).